อาหารที่ปลูกด้วยความรัก สดจากฟาร์มส่งถึงคุณ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายและให้บริการ
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ และจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้คอนเซ็ปท์ “Be Organic from Farm to Table” โดยเน้นการปลูกผัก ผลไม้ แบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) และนำเสนออาหารและเครื่องดื่ม จากวัตถุดิบหลักที่เป็นอินทรีย์ที่มีคุณภาพ

ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

“ศรัทธา” คำนี้มีพลังยิ่งใหญ่ การได้รับประทานผักสดปลอดสารพิษจากการ...ปลูกผักเพราะรักแม่ ที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ และเชื่อมั่นต่อพลังสามัคคีปลูกผักด้วยตนเอง ได้เห็นการงอกงามแตกใบของผักที่ปลูก ได้ตัดเก็บผลผลิตจากต้นด้วยมือผู้ปลูก ได้ตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่ปลูกด้วยรัก คือพื้นฐานสำคัญของสุขภาพกาย และสุขภาพใจ

ดูเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการ

ดูเพิ่มเติม

การแจ้งเบาะแส

ดูเพิ่มเติม